วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

SOURCE CODEหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าแบบประหยัดROM RAM AT89C2051SOURCE CODEหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าแบบประหยัดROM RAM AT89C2051
27/1/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SOURCE CODEหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าแบบประหยัดROM RAM AT89C2051

  แบบที่1 SWITCH DELAYแบบแก้ไขง่าย
ใช้แรม30.3ไบท์  รอม682ไบท์
ประหยัดรอมและแรมมากที่สุด
  แบบที่2 ใช้SWITCH DELAY
ใช้แรม30.3ไบท์  รอม682ไบท์
ประหยัดรอมและแรมมากที่สุด
  แบบที่3 ใช้ if DELAY
แรม30.4ไบท์  รอม673ไบท์
  แบบที่4 ใช้SWITCH DELAYเป็นTIMER1
แรม30.3ไบท์  รอม718ไบท์
  แบบที่5 ใช้SWITCH DELAYในฟังก์ชันTIMER
แรม30.3ไบท์  รอม730ไบท์

แบบที่1 ดีที่สุด ประหยัดทั้งรอมและแรมและแก้ไขง่าย
แบบที่3 ประหยัดรอมมากกว่าเพราะใช้ใช้แค่ if else
แต่ถ้าใช้ if else if else จะกินรอมและแรมมากกว่าแบบใช้คำสั่งswitch

จะอธิบายเฉพาะSOURCE CODEแบบที่1
คำสั่ง #define เป็นคำสั่งเทียม นั่นหมายถึงไม่กินรอมและแรม
ค่ากำหนดที่สามารถแก้ไขได้
  บรรทัดที่1A  #define BLINK 1
หมายความว่า
ถ้าเขียนเป็นลอจิก0 ให้7SEGกระพริบเมื่อลอจิกเป็น0
ถ้าเขียนเป็นลอจิก1 ให้7SEGกระพริบเมื่อลอจิกเป็น1
  บรรทัดที่1B  #define CMM0 25 หมายความว่า
กำหนดเหรียญสูงสุดในโหมด0 = 25 บาท
  บรรทัดที่1C  #define CMM1 30 หมายความว่า
กำหนดเหรียญสูงสุดในโหมด1 = 30 บาท
  บรรทัดที่1#define D1M0 DATA[2] หมายความว่า
ตัวเลขหลักสิบในโหมด0เป็นเลข2
ส่วนตัวเลขหลักหน่วยในโหมด0 จะเป็นเลข5ตลอด
   บรรทัดที่1E #define D1M1 DATA[3] หมายความว่า
ตัวเลขหลักสิบในโหมด1เป็นเลข3
ส่วนตัวเลขหลักหน่วยในโหมด1จะเป็นเลข0ตลอด

///////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 5 แบบ แบบที่1ดีที่สุด

แบบที่1 SWITCH DELAYแบบแก้ไขง่าย
/* 1/2-2558 BY SONGCHAI PRAPATRANGSEE
COIN_B FAST 20MS, MEDIUM 50MS, SLOW 100MS
IF USE FAST 20MS =DELAY MAX 20MS*0.8=16MS
IF EXCEED CAN NOT WORK */

//INTERRUPT EVERY 2000US=2MS
//CRYSTAL 4 MHZ

#include <REG2051.H>//1

#define BLINK 1//1A
#define CMM0 25//1B 25 BATH
#define CMM1 30//1C 30 BATH
#define D1M0 DATA[2]//1D 25 BATH
#define D1M1 DATA[3]//1E 30 BATH

//sbit =COMMAND, COIN_B=VARIABLE NAME, P3^5=PIN 3.5
sbit MODE_B=P1^0;//2
sbit COIN_B=P3^5;//3     
sbit POWER=P3^7;//4
sbit START=P3^2;//5
sbit GROUND_COIN=P3^3;//6
sbit STB_NUMBER=P3^4;//7
sbit DG1=P3^0;//8
sbit DG2=P3^1;//9

bit BLINK_W,MATCHINE_W,CHECK_W;//10
bit COIN_L,NUMBER_L,CHECK_L,CX_L;//11
bit PON_L=1,POFF_L,STON_L,STOFF_L;//12

char DATA[]={0X11,0XB7,0X29,0X23,0X87,//13  
  0X43,0X41,0X37,0X01,0X03,};//14     

unsigned char CX;//15
unsigned char DG,NUMBER,CN,BLINK_T;//16
unsigned int TIME;//17
unsigned char DIGIT1,DIGIT2,i;//18

void CONVERT_DEC_TO_UNIT(unsigned char NUMBER)//19
{
   unsigned char NUM;//20
 
   NUM=((NUMBER%100)/10);//21 SIB
   DIGIT1=DATA[NUM];//22

   NUM=NUMBER%10;//23 NAUY
   DIGIT2=DATA[NUM];//24
}
void CUT_ZERO()//25
{
   if(DIGIT1==DATA[0])//26
    DIGIT1=0XFF;//27          
}

void DELAY_MS(unsigned int TIME)//28
{
  unsigned int i,j;//29
  for(i=TIME;i>0;i--)//30
  {
      for(j=34;j>0;j--);//31 
  }
}

void T0M1_16BIT()interrupt 1//32 INTERRUPT VECTOR1
{
  //TR0=0;//STOP TIMER0
  //TF0=0;//TIMER OVERFLOW FLAG=CLEAR
  TH0=0XFD;//33 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X66;//34 LOW BYTE TIMER0
  //TR0=1;//START TIMER0
 
  if(CHECK_W==1)//35
  {  
    if(STB_NUMBER==BLINK)//36***
    {
      TIME++;//37
      if(TIME==2500)//38 500=1SEC
      {
        TIME=0;//39
        CX_L=0;//40
        CHECK_W=0;//41
        BLINK_W=0;//42
        NUMBER_L=0;//43
        CN=0;//44
        GROUND_COIN=1;//45
      }    
    }else TIME=0;//45/1 PULSE
  }

  if(COIN_B==0&&COIN_L==0&&CX_L==0)//46
  {
      PON_L=1;//47
      POFF_L=0;//48
      TIME++;//49
    if(TIME==8)//50 DELAY 16MS
    {
      TIME=0;//51
      COIN_L=1;//52
      CHECK_L=0;//53
      BLINK_W=1;//54
      
    if(MODE_B==0)//55
    {
       NUMBER=++CN*5;//56
       CX=CMM0;//57***
    }else //58 MODE_B=1
   {
      NUMBER=++CN*10;//59
      CX=CMM1;//60***
   }
  }  
  }else if(COIN_B==1)COIN_L=0;//61

  if(BLINK_W==0)//62
  {
    if(MODE_B==0)//63
    {
      BLINK_T++;//64
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//65 500MS
{
    if(BLINK_T==250)//66
   {
       BLINK_T=0;//67
       PON_L=0;//68
       POFF_L=1;//69
   }
      switch (DG)//70
       {
        case 0://71
        DG1=DG2=1;//72 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//73 DG1 ON
       
        P1=D1M0;//74 DIGIT1***
 
        DG=1;//75
        break;//76
        case 1://77
        DG1=DG2=1;//78 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//79 DG2 ON

        P1=DATA[5];//80 DIGIT2
        DG=0;//81
        break;//82      
       }                                             
      }else//83
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//84 500MS
      {
       if(BLINK_T==250)//85
       {
        BLINK_T=0;//86
        PON_L=1;//87
        POFF_L=0;//88
       }
      DG1=DG2=1;//89 OFF
     }                            
    }else //90 MODE_B==1
    {
      BLINK_T++;//91
                                    if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//92 500MS
{
   if(BLINK_T==250)//93
  {
     BLINK_T=0;//94
     PON_L=0;//95
      POFF_L=1;//96
   }
      switch (DG)//97
      {
        case 0://98
        DG1=DG2=1;//99 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//100 DG1 ON
       
        P1=D1M1;//101 DIGIT1***
 
        DG=1;//102
        break;//103
        case 1://104
        DG1=DG2=1;//105 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//106 DG2 ON

        P1=DATA[0];//107 DIGIT2
        DG=0;//108
        break;//109     
       }                                             
      }else//110
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//111 500MS
      {
      if(BLINK_T==250)//112
     {
        BLINK_T=0;//113
        PON_L=1;//114
        POFF_L=0;//115
     }
      DG1=DG2=1;//116 OFF
     }      
    }  
  }else//117 BLINK_W==1
  {
    if(NUMBER==CX&&NUMBER_L==0)//118
    {
       CX_L=1;//119
      NUMBER_L=1;//120
      MATCHINE_W=1;//121    
    }
    CONVERT_DEC_TO_UNIT(NUMBER);//122
    CUT_ZERO();//123
    switch (DG)//124
    {
      case 0://125
        DG1=DG2=1;//126 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//127 DG2 ON

        P1=DIGIT2;//128
 
        DG=1;//129
        break;//130
      case 1://131
        DG2=DG1=1;//132 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//133 DG1 ON

        P1=DIGIT1;//134
        DG=0;//135
        break;//136
    }
   } 
}
                 
void main()//137
{
  TMOD=0X1;//138 SET TIMER0 MODE1
  TCON=0X0;//139 TIMER CONTROLL
  IE=0X82;//140 INTERRUPT ENABLE
  IP=0X0;//141 INTERRUPT PRIORITY
  TH0=0X0;//142 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X0;//143 LOW BYTE TIMER0
  TR0=1;//144 START TIMER0
  POWER=0;//145
  START=0;//146
  while(1)//147
 {
    if(MATCHINE_W==1)//148
    {
      GROUND_COIN=0;//149
      POWER=1;//150
      DELAY_MS(1000);//151
       
      POWER=0;//152
      DELAY_MS(1000);//153

      START=1;//154  
      DELAY_MS(1000);//155
                             
      START=0;//156
      DELAY_MS(1000);//157
     
      MATCHINE_W=0;//158
      CHECK_W=1;//159
    }
 }
}

/////////////////////////////////////////

แบบที่2 SWITCH DELAY
/* 25-1-2558 BY SONGCHAI PRAPATRANGSEE
COIN_B FAST 20MS, MEDIUM 50MS, SLOW 100MS
IF USE FAST 20MS =DELAY MAX 20MS*0.8=16MS
IF EXCEED CAN NOT WORK */

//INTERRUPT EVERY 2000US=2MS
//CRYSTAL 4 MHZ

#include <REG2051.H>//1

//sbit =COMMAND, COIN_B=VARIABLE NAME, P3^5=PIN 3.5
sbit MODE_B=P1^0;//2
sbit COIN_B=P3^5;//3     
sbit POWER=P3^7;//4
sbit START=P3^2;//5
sbit GROUND_COIN=P3^3;//6
sbit STB_NUMBER=P3^4;//7
sbit DG1=P3^0;//8
sbit DG2=P3^1;//9

bit BLINK_W,MATCHINE_W,CHECK_W;//10
bit COIN_L,NUMBER_L,CHECK_L,CX_L;//11
bit PON_L=1,POFF_L,STON_L,STOFF_L;//12

char DATA[]={0X11,0XB7,0X29,0X23,0X87,//13  
  0X43,0X41,0X37,0X01,0X03,};//14     

unsigned char CX;//15
unsigned char DG,NUMBER,CN,BLINK_T;//16
unsigned int TIME;//17
unsigned char DIGIT1,DIGIT2,i;//18

void CONVERT_DEC_TO_UNIT(unsigned char NUMBER)//19
{
   unsigned char NUM;//20
 
   NUM=((NUMBER%100)/10);//21 SIB
   DIGIT1=DATA[NUM];//22

   NUM=NUMBER%10;//23 NAUY
   DIGIT2=DATA[NUM];//24
}
void CUT_ZERO()//25
{
   if(DIGIT1==DATA[0])//26
    DIGIT1=0XFF;//27          
}

void DELAY_MS(unsigned int TIME)//28
{
  unsigned int i,j;//29
  for(i=TIME;i>0;i--)//30
  {
      for(j=34;j>0;j--);//31 
  }
}

void T0M1_16BIT()interrupt 1//32 INTERRUPT VECTOR1
{
  //TR0=0;//STOP TIMER0
  //TF0=0;//TIMER OVERFLOW FLAG=CLEAR
  TH0=0XFD;//33 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X66;//34 LOW BYTE TIMER0
  //TR0=1;//START TIMER0
 
  if(CHECK_W==1)//35
  {  
    if(STB_NUMBER==1)//36***
    {
      TIME++;//37
      if(TIME==2500)//38 500=1SEC
      {
        TIME=0;//39
        CX_L=0;//40
        CHECK_W=0;//41
        BLINK_W=0;//42
        NUMBER_L=0;//43
        CN=0;//44
        GROUND_COIN=1;//45
      }    
    }else TIME=0;//45/1 PULSE
  }

  if(COIN_B==0&&COIN_L==0&&CX_L==0)//46
  {
      PON_L=1;//47
      POFF_L=0;//48
      TIME++;//49
    if(TIME==8)//50 DELAY 16MS
    {
      TIME=0;//51
      COIN_L=1;//52
      CHECK_L=0;//53
      BLINK_W=1;//54
       
    if(MODE_B==0)//55
    {
       NUMBER=++CN*5;//56
       CX=25;//57***
    }else //58 MODE_B=1
   {
      NUMBER=++CN*10;//59
      CX=30;//60***
   }
  }  
  }else if(COIN_B==1)COIN_L=0;//61

  if(BLINK_W==0)//62
  {
    if(MODE_B==0)//63
    {
      BLINK_T++;//64
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//65 500MS
{
    if(BLINK_T==250)//66
   {
       BLINK_T=0;//67
       PON_L=0;//68
       POFF_L=1;//69
   }
      switch (DG)//70
       {
        case 0://71
        DG1=DG2=1;//72 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//73 DG1 ON
       
        P1=DATA[2];//74 DIGIT1***
 
        DG=1;//75
        break;//76
        case 1://77
        DG1=DG2=1;//78 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//79 DG2 ON

        P1=DATA[5];//80 DIGIT2
        DG=0;//81
        break;//82      
       }                                             
      }else//83
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//84 500MS
      {
       if(BLINK_T==250)//85
       {
        BLINK_T=0;//86
        PON_L=1;//87
        POFF_L=0;//88
       }
      DG1=DG2=1;//89 OFF
     }                            
    }else //90 MODE_B==1
    {
      BLINK_T++;//91
                                    if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//92 500MS
{
   if(BLINK_T==250)//93
  {
     BLINK_T=0;//94
     PON_L=0;//95
      POFF_L=1;//96
   }
      switch (DG)//97
      {
        case 0://98
        DG1=DG2=1;//99 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//100 DG1 ON
       
        P1=DATA[3];//101 DIGIT1***
 
        DG=1;//102
        break;//103
        case 1://104
        DG1=DG2=1;//105 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//106 DG2 ON

        P1=DATA[0];//107 DIGIT2
        DG=0;//108
        break;//109     
       }                                             
      }else//110
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//111 500MS
      {
      if(BLINK_T==250)//112
     {
        BLINK_T=0;//113
        PON_L=1;//114
        POFF_L=0;//115
     }
      DG1=DG2=1;//116 OFF
     }      
    }  
  }else//117 BLINK_W==1
  {
    if(NUMBER==CX&&NUMBER_L==0)//118
    {
       CX_L=1;//119
      NUMBER_L=1;//120
      MATCHINE_W=1;//121    
    }
    CONVERT_DEC_TO_UNIT(NUMBER);//122
    CUT_ZERO();//123
    switch (DG)//124
    {
      case 0://125
        DG1=DG2=1;//126 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//127 DG2 ON

        P1=DIGIT2;//128
 
        DG=1;//129
        break;//130
      case 1://131
        DG2=DG1=1;//132 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//133 DG1 ON

        P1=DIGIT1;//134
        DG=0;//135
        break;//136
    }
  
}
                 
void main()//137
{
  TMOD=0X1;//138 SET TIMER0 MODE1
  TCON=0X0;//139 TIMER CONTROLL
  IE=0X82;//140 INTERRUPT ENABLE
  IP=0X0;//141 INTERRUPT PRIORITY
  TH0=0X0;//142 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X0;//143 LOW BYTE TIMER0
  TR0=1;//144 START TIMER0
  POWER=0;//145
  START=0;//146
  while(1)//147
 {
    if(MATCHINE_W==1)//148
    {
      GROUND_COIN=0;//149
      POWER=1;//150
      DELAY_MS(1000);//151
       
      POWER=0;//152
      DELAY_MS(1000);//153

      START=1;//154  
      DELAY_MS(1000);//155
                             
      START=0;//156
      DELAY_MS(1000);//157
     
      MATCHINE_W=0;//158
      CHECK_W=1;//159
    }
}
}

/////////////////////////////////////////

แบบที่3 IF DELAY
/* 25-1-2558 BY SONGCHAI PRAPATRANGSEE
COIN_B FAST 20MS, MEDIUM 50MS, SLOW 100MS
IF USE FAST 20MS =DELAY MAX 20MS*0.8=16MS
IF EXCEED CAN NOT WORK  
 */

//INTERRUPT EVERY 2000US=2MS
//CRYSTAL 4 MHZ

#include <REG2051.H>//1

//sbit =COMMAND, COIN_B=VARIABLE NAME, P3^5=PIN 3.5
sbit MODE_B=P1^0;//2
sbit COIN_B=P3^5;//3     
sbit POWER=P3^7;//4
sbit START=P3^2;//5
sbit GROUND_COIN=P3^3;//6
sbit STB_NUMBER=P3^4;//7
sbit DG1=P3^0;//8
sbit DG2=P3^1;//9

bit BLINK_W,MATCHINE_W,CHECK_W;//10
bit COIN_L,NUMBER_L,CHECK_L,CX_L;//11
bit SWITCH,PON_L=1,POFF_L,STON_L,STOFF_L;//12

char DATA[]={0X11,0XB7,0X29,0X23,0X87,//13  
  0X43,0X41,0X37,0X01,0X03,};//14     

unsigned char CX;//15
unsigned char DG,NUMBER,CN,BLINK_T;//16
unsigned int TIME;//17
unsigned char DIGIT1,DIGIT2,i;//18

void CONVERT_DEC_TO_UNIT(unsigned char NUMBER)//19
{
   unsigned char NUM;//20
 
   NUM=((NUMBER%100)/10);//21 SIB
   DIGIT1=DATA[NUM];//22

   NUM=NUMBER%10;//23 NAUY
   DIGIT2=DATA[NUM];//24
}
void CUT_ZERO()//25
{
    if(DIGIT1==DATA[0])//26
    DIGIT1=0XFF;//27          
}

void DELAY_MS(unsigned int TIME)//28 DELAY_MS HAVE INPUT
{
    unsigned int i,j;//29
    for(i=TIME;i>0;i--)//30
  {
      for(j=34;j>0;j--);//31 
  }
}

void T0M1_16BIT()interrupt 1//32 VECTOR1
{
  //TR0=0;//STOP TIMER0
  //TF0=0;//TIMER OVERFLOW FLAG=CLEAR
  TH0=0XFD;//33 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X66;//34 LOW BYTE TIMER0
  //TR0=1;//START TIMER0
 
  if(CHECK_W==1)//35
  {  
    if(STB_NUMBER==1)//36***
    {
      TIME++;//37
      if(TIME==2500)//38 500=1SEC
      {
        TIME=0;//39
        CX_L=0;//40
        CHECK_W=0;//41
        BLINK_W=0;//42
        NUMBER_L=0;//43
        CN=0;//44
        GROUND_COIN=1;//45
      }    
    }else TIME=0;//PULSE//45/1
  }

  if(COIN_B==0&&COIN_L==0&&CX_L==0)//46
  {
      PON_L=1;//47
      POFF_L=0;//48
      TIME++;//49
    if(TIME==8)//50 DELAY 16MS
    {
      TIME=0;//51
      COIN_L=1;//52
      CHECK_L=0;//53
      BLINK_W=1;//54
     
      if(MODE_B==0)//55
      {
            NUMBER=++CN*5;//56
            CX=25;//57***
      }else //58 MODE_B=1
      {
          NUMBER=++CN*10;//59
          CX=30;//60***
      }
    }  
  }else if(COIN_B==1)COIN_L=0;//61

  if(BLINK_W==0)//62
  {
    if(MODE_B==0)//63 25BATH
    {
       BLINK_T++;//64
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//65 500MS
      {
        if(BLINK_T==250)//66
       {
          BLINK_T=0;//67
          PON_L=0;//68
          POFF_L=1;//69
        }
       if(SWITCH==0)//70 SWITCH TEST
       {
        DG1=DG2=1;//71 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//72 DG1 ON
       
        P1=DATA[2];//73 DIGIT1***
 
        SWITCH=1;//74
       }else//75 SWITCH=1
      {
        DG1=DG2=1;//76 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//77 DG2 ON

        P1=DATA[5];//78 DIGIT2
        SWITCH=0;//79     
       }                                             
      }else//80
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//81 500MS
      {
        if(BLINK_T==250)//82
       {
           BLINK_T=0;//83
           PON_L=1;//84
           POFF_L=0;//85
        }
      DG1=DG2=1;//86 OFF
     }                            
    }else //87 MODE_B==1
    {
       BLINK_T++;//88
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//89 500MS
{
    if(BLINK_T==250)//90
    {
        BLINK_T=0;//91
        PON_L=0;//92
        POFF_L=1;//93
    }
    if(SWITCH==0)//94
    {
        DG1=DG2=1;//95 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//96 DG1 ON
       
        P1=DATA[3];//97 DIGIT1***
 
        SWITCH=1;//98
      }else//99 SWITCH=1
       {
        DG1=DG2=1;//100 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//101 DG2 ON

        P1=DATA[0];//102 DIGIT2
        DG=0;//103
        SWITCH=0;//104
       }                                             
      }else//105
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//106 500MS
      {
          if(BLINK_T==250)//107
          {
              BLINK_T=0;//108
             PON_L=1;//109
              POFF_L=0;//110
            }
      DG1=DG2=1;//111 OFF
     }      
    }  
  }else//112 BLINK_W==1
  {
    if(NUMBER==CX&&NUMBER_L==0)//113
    {
      CX_L=1;//114
      NUMBER_L=1;//115
      MATCHINE_W=1;//116    
    }
    CONVERT_DEC_TO_UNIT(NUMBER);//117
    CUT_ZERO();//118
    if(SWITCH==0)//119
    {
      DG2=DG1=1;//120 DG2 DG1 OFF    
      DG2=0;//121 DG2 ON

      P1=DIGIT2;//122

      SWITCH=1;//123
    }else//124 SWITCH=1
    {
        DG2=DG1=1;//125 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//126 DG1 ON

        P1=DIGIT1;//127
        SWITCH=0;//128
    }
  }  
}
                 
void main()//137
{
  TMOD=0X1;//138 SET TIMER0 MODE1
  TCON=0X0;//139 TIMER CONTROLL
  IE=0X82;//140 INTERRUPT ENABLE
  IP=0X0;//141 INTERRUPT PRIORITY
  TH0=0X0;//142 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X0;//143 LOW BYTE TIMER0
  TR0=1;//144 START TIMER0
  POWER=0;//145
  START=0;//146
  while(1)//147
  {
    if(MATCHINE_W==1)//148
    {
      GROUND_COIN=0;//149
      POWER=1;//150
      DELAY_MS(1000);//151
       
      POWER=0;//152
      DELAY_MS(1000);//153

      START=1;//154  
      DELAY_MS(1000);//155
                             
      START=0;//156
      DELAY_MS(1000);//157
     
      MATCHINE_W=0;//158
      CHECK_W=1;//159
    }
  }
}
//////////////////////////////////////////////

แบบที่4 SWITCH DELAYเป็นTIMER

/* 25-1-2558 BY SONGCHAI PRAPATRANGSEE
COIN_B FAST 20MS, MEDIUM 50MS, SLOW 100MS
IF USE FAST 20MS =DELAY MAX 20MS*0.8=16MS
IF EXCEED CAN NOT WORK  
*/
//INTERRUPT EVERY 2000US=2MS
//CRYSTAL 4 MHZ

#include <REG2051.H>//1

//sbit =COMMAND, COIN_B=VARIABLE NAME, P3^5=PIN 3.5
sbit MODE_B=P1^0;//2
sbit COIN_B=P3^5;//3     
sbit POWER=P3^7;//4
sbit START=P3^2;//5
sbit GROUND_COIN=P3^3;//6
sbit STB_NUMBER=P3^4;//7
sbit DG1=P3^0;//8
sbit DG2=P3^1;//9

bit BLINK_W,MATCHINE_W,CHECK_W;//10
bit COIN_L,NUMBER_L,CHECK_L,CX_L;//11
bit PON_L=1,POFF_L,STON_L,STOFF_L;//12

char DATA[]={0X11,0XB7,0X29,0X23,0X87,//13  
  0X43,0X41,0X37,0X01,0X03,};//14     

unsigned char CX;//15
unsigned char DG,NUMBER,CN,BLINK_T;//16
unsigned int TIME;//17
unsigned char DIGIT1,DIGIT2,i;//18

void CONVERT_DEC_TO_UNIT(unsigned char NUMBER)//19
{
   unsigned char NUM;//20
 
   NUM=((NUMBER%100)/10);//21 SIB
   DIGIT1=DATA[NUM];//22

   NUM=NUMBER%10;//23 NAUY
   DIGIT2=DATA[NUM];//24
}
void CUT_ZERO()//25
{
    if(DIGIT1==DATA[0])//26
    DIGIT1=0XFF;//27          
}

void DELAY_T1M1(unsigned char HI_BYTE,LOW_BYTE)//28
{
  //IF NOT SET TMOD, =TIMER1 MODE0 13BIT
  //TIMER1 MODE1 16BIT
  TH1=HI_BYTE;//29 HI BYTE
  TL1=LOW_BYTE;//30 LOW BYTE
  TF1=0;//31 TIMER1 OVERFLOW
  TR1=1;//32 TIMER START
  while(TF1==0);//33
  TR1=0;//34 TIMER STOP
}

void T0M1_16BIT()interrupt 1//35 INTERRUPT VECTOR1
{
  //TR0=0;//STOP TIMER0
  //TF0=0;//TIMER OVERFLOW FLAG=CLEAR
  TH0=0XFD;//36 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X66;//37 LOW BYTE TIMER0
  //TR0=1;//START TIMER0
 
    if(CHECK_W==1)//38
  {  
    if(STB_NUMBER==1)//39***
    {
      TIME++;//40
      if(TIME==2500)//41 500=1SEC
      {
        TIME=0;//42
        CX_L=0;//43
        CHECK_W=0;//44
        BLINK_W=0;//45
        NUMBER_L=0;//46
        CN=0;//47
        GROUND_COIN=1;//48
      }    
    }else TIME=0;//48/1 PULSE
  }

  if(COIN_B==0&&COIN_L==0&&CX_L==0)//49
  {
      PON_L=1;//50
      POFF_L=0;//51
      TIME++;//52
    if(TIME==8)//53 DELAY 16MS
    {
      TIME=0;//54
      COIN_L=1;//55
      CHECK_L=0;//56
      BLINK_W=1;//57
     
      if(MODE_B==0)//58
     {
        NUMBER=++CN*5;//59
        CX=25;//60***
      }else //61 MODE_B=1
      {
          NUMBER=++CN*10;//62
          CX=30;//63***
      }
    }  
  }else if(COIN_B==1)COIN_L=0;//64

  if(BLINK_W==0)//65
  {
    if(MODE_B==0)//66
    {
       BLINK_T++;//67
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//68 500MS
{
    if(BLINK_T==250)//69
    {
        BLINK_T=0;//70
        PON_L=0;//71
        POFF_L=1;//72
    }
    switch (DG)//73
    {
        case 0://74
        DG1=DG2=1;//75 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//76 DG1 ON
       
        P1=DATA[2];//77 DIGIT1***
 
        DG=1;//78
        break;//79
        case 1://80
        DG1=DG2=1;//81 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//82 DG2 ON

        P1=DATA[5];//83 DIGIT2
        DG=0;//84
        break;//85      
       }                                             
      }else//86
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//87 500MS
      {
          if(BLINK_T==250)//88
          {
              BLINK_T=0;//89
             PON_L=1;//90
             POFF_L=0;//91
          }
      DG1=DG2=1;//92 OFF
     }                            
    }else //93 MODE_B==1
    {
       BLINK_T++;//94
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//95 500MS
{
    if(BLINK_T==250)//96
    {
        BLINK_T=0;//97
        PON_L=0;//98
        POFF_L=1;//99
   }
   switch (DG)//100
   {
        case 0://101
        DG1=DG2=1;//102 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//103 DG1 ON
       
        P1=DATA[3];//104 DIGIT1***
 
        DG=1;//105
        break;//106
        case 1://107
        DG1=DG2=1;//108 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//109 DG2 ON

        P1=DATA[0];//110 DIGIT2
        DG=0;//111
        break;//112     
       }                                             
      }else//113
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//114 500MS
      {
          if(BLINK_T==250)//115
          {
              BLINK_T=0;//116
             PON_L=1;//117
             POFF_L=0;//118
          }
      DG1=DG2=1;//119 OFF
     }      
    }  
  }else//120 BLINK_W==1
  {
    if(NUMBER==CX&&NUMBER_L==0)//121
    {
       CX_L=1;//122
       NUMBER_L=1;//123
       MATCHINE_W=1;//124    
    }
    CONVERT_DEC_TO_UNIT(NUMBER);//125
    CUT_ZERO();//126
    switch (DG)//127
    {
      case 0://128
        DG1=DG2=1;//129 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//130 DG2 ON

        P1=DIGIT2;//131
 
        DG=1;//132
        break;//133
      case 1://134
        DG2=DG1=1;//135 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//136 DG1 ON

        P1=DIGIT1;//137
        DG=0;//138
        break;//139
    }
  }  
}

void main()//140
{
  TMOD=0X11;//141 TIMER0 MODE1& TIMER1 MODE1
  TCON=0X00;//142 TIMER CONTROLL
  IE=0X82;//143 INTERRUPT ENABLE
  IP=0X00;//144 INTERRUPT PRIORITY
  TH0=0XED;//145 HI BYTE TIMER0
  TL0=0XFF;//146 LOW BYTE TIMER0
  TR0=1;//147 START TIMER0
  POWER=0;//148
  START=0;//149
  while(1)//150
  {
    if(MATCHINE_W==1)//151
    {
      GROUND_COIN=0;//152
      POWER=1;//153
      for(i=0;i<100;i++)//154
      {
        DELAY_T1M1(0XF2,0XFB);//155
      }
          
      POWER=0;//156
      for(i=0;i<100;i++)//157
      {
        DELAY_T1M1(0XF2,0XFB);//158
      }

      START=1;//159
      for(i=0;i<100;i++)//160
      {
        DELAY_T1M1(0XF2,0XFB);//161
      }

      START=0;//162
      for(i=0;i<100;i++)//163
      {
        DELAY_T1M1(0XF2,0XFB);//164
      }
      MATCHINE_W=0;//165
      CHECK_W=1;//166
    }   
  }
}

///////////////////////////////////////////

แบบที่5 SWITCH DELAYในฟังค์ชันINTERRUPT

/* 25-1-2558 BY SONGCHAI PRAPATRANGSEE
COIN_B FAST 20MS, MEDIUM 50MS, SLOW 100MS
IF USE FAST 20MS =DELAY MAX 20MS*0.8=16MS
IF EXCEED CAN NOT WORK  
*/
//INTERRUPT EVERY 2000US=2MS
//CRYSTAL 4 MHZ

#include <REG2051.H>//1

//sbit =COMMAND, COIN_B=VARIABLE NAME, P3^5=PIN 3.5
sbit MODE_B=P1^0;//2
sbit COIN_B=P3^5;//3     
sbit POWER=P3^7;//4
sbit START=P3^2;//5
sbit GROUND_COIN=P3^3;//6
sbit STB_NUMBER=P3^4;//7
sbit DG1=P3^0;//8
sbit DG2=P3^1;//9

bit BLINK_W,MATCHINE_W,CHECK_W;//10
bit COIN_L,NUMBER_L,CHECK_L,CX_L;//11
bit PON_L=1,POFF_L,STON_L,STOFF_L;//12

char DATA[]={0X11,0XB7,0X29,0X23,0X87,//13  
  0X43,0X41,0X37,0X01,0X03,};//14     

unsigned char CX;//15
unsigned char DG,NUMBER,CN,BLINK_T;//16
unsigned int TIME;//17
unsigned char DIGIT1,DIGIT2,i;//18

void CONVERT_DEC_TO_UNIT(unsigned char NUMBER)//19
{
   unsigned char NUM;//20
 
   NUM=((NUMBER%100)/10);//21 SIB
      DIGIT1=DATA[NUM];//22

   NUM=NUMBER%10;//23 NAUY
      DIGIT2=DATA[NUM];//24
}
void CUT_ZERO()//25
{
    if(DIGIT1==DATA[0])//26
    DIGIT1=0XFF;//27          
}

void T0M1_16BIT()interrupt 1//28 INTERRUPT VECTOR1
{
  //TR0=0;//STOP TIMER0
  //TF0=0;//TIMER OVERFLOW FLAG=CLEAR
  TH0=0XFD;//29 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X66;//30 LOW BYTE TIMER0
  //TR0=1;//START TIMER0
 
  if(CHECK_W==1)//31
  {  
    if(STB_NUMBER==1)//32***
    { TIME++;
      if(TIME==2500)//33 500=1SEC
      {
         TIME=0;//34
         CX_L=0;
         CHECK_W=0;//35
         BLINK_W=0;//36
         NUMBER_L=0;//37
         CN=0;//38
         GROUND_COIN=1;//39
      }    
    }else TIME=0;//39/1 PULSE
  }

  if(COIN_B==0&&COIN_L==0&&CX_L==0)//40
  {
      PON_L=1;//41
      POFF_L=0;//42
      TIME++;//43
    if(TIME==8)//44 DELAY 16MS
    {
      TIME=0;//45
      COIN_L=1;//46
      CHECK_L=0;//47
      BLINK_W=1;//48
     
      if(MODE_B==0)//49
      {
         NUMBER=++CN*5;//50
         CX=25;//51***
      }else //52 MODE_B=1
      {
            NUMBER=++CN*10;//53
             CX=30;//54***
      }
    }  
  }else if(COIN_B==1)COIN_L=0;//55

  if(BLINK_W==0)//56
  {
    if(MODE_B==0)//57
    {
       BLINK_T++;//58
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//59 500MS
{
       if(BLINK_T==250)//60
      {
          BLINK_T=0;//61
          PON_L=0;//62
          POFF_L=1;//63
       }
      switch (DG)//64
       {
        case 0://65
        DG1=DG2=1;//66 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//67 DG1 ON
       
        P1=DATA[2];//68 DIGIT1***
 
        DG=1;//69
        break;//70
        case 1://71
        DG1=DG2=1;//72 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//73 DG2 ON

        P1=DATA[5];//74 DIGIT2
        DG=0;//75
        break;//76      
       }                                             
      }else//77
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//80 500MS
      {
          if(BLINK_T==250)//81
          {
               BLINK_T=0;//82
              PON_L=1;//83
               POFF_L=0;//84
          }
      DG1=DG2=1;//85 OFF
     }                            
    }else //86 MODE_B==1
    {
       BLINK_T++;//87
                               if(BLINK_T<=250&&PON_L==1)//88 500MS
{
        if(BLINK_T==250)//89
       {
           BLINK_T=0;//90
           PON_L=0;//91
           POFF_L=1;//92
       }
       switch (DG)//93
       {
        case 0://94
        DG1=DG2=1;//95 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//96 DG1 ON
       
        P1=DATA[3];//97 DIGIT1***
 
        DG=1;//98
        break;//99
        case 1://100
        DG1=DG2=1;//101 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//102 DG2 ON

        P1=DATA[0];//103 DIGIT2
        DG=0;//104
        break;//105     
       }                                             
      }else//109
      if(BLINK_T<=250&&POFF_L==1)//110 500MS
      {
         if(BLINK_T==250)//111
         {
             BLINK_T=0;//112
            PON_L=1;//113
            POFF_L=0;//114
         }
      DG1=DG2=1;//115 OFF
     }      
    }  
  }else//116 BLINK_W==1
  {
    if(NUMBER==CX&&NUMBER_L==0)//117
    {
      CX_L=1;//118
      NUMBER_L=1;//119
      MATCHINE_W=1;//120    
    }
    CONVERT_DEC_TO_UNIT(NUMBER);//121
    CUT_ZERO();//122
    switch (DG)//123
    {
      case 0://124
        DG1=DG2=1;//125 DG2 DG1 OFF    
        DG2=0;//126 DG2 ON

        P1=DIGIT2;//127
 
        DG=1;//128
        break;//129
      case 1://130
        DG1=DG2=1;//131 DG2 DG1 OFF    
        DG1=0;//132 DG1 ON

        P1=DIGIT1;//133
        DG=0;//134
        break;//135
    }
}    
  if(MATCHINE_W==1)//139
  {
      GROUND_COIN=0;//140
                 
      TIME++;//141
       if(TIME==1&&PON_L==1)//142
      {
         POWER=1;//143
                                         
         TIME=0;//144
         PON_L=0;//145                                         
         POFF_L=1;//146                                        
      }
      if(TIME==500&&POFF_L==1)//147
      {    
            POWER=0;//148
                                         
            TIME=0;//149
            POFF_L=0;//150 
            STON_L=1;//151
      }
      if(TIME==500&&STON_L==1)//152
      {
            START=1;//153
                                         
            TIME=0;//154
            STON_L=0;//155                        
            STOFF_L=1;//156                                   
      }                                        
      if(TIME==500&&STOFF_L==1)//157
      {
            START=0;//158
                                         
            TIME=0;//159                                        
            STOFF_L=0;//160
                                         
            PON_L=1;//161                                      
            MATCHINE_W=0;//162                                        
            CHECK_W=1;//163                                        
         }                                           
      }
}
                 
void main()//164
{
  TMOD=0X1;//165 SET TIMER0 MODE1
  TCON=0X0;//166 TIMER CONTROLL
  IE=0X82;//167 INTERRUPT ENABLE
  IP=0X0;//168 INTERRUPT PRIORITY
  TH0=0X0;//169 HI BYTE TIMER0
  TL0=0X0;//170 LOW BYTE TIMER0
  TR0=1;//171 START TIMER0
  POWER=0;//172
  START=0;//173
  while(1);//174
}