วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหรียญร9พศ2550ทรงผนวชเนื้อทองแดง8ซม2007KING RAMA9 enter buddhist priesthood 8CM COPPER COINเหรียญร9พศ2550ทรงผนวชเนื้อทองแดง8ซม2007KING RAMA9 enter buddhist priesthood 8CM COPPER COIN
31/12/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เหรียญร9พศ2550ทรงผนวชเนื้อทองแดง8ซม2007KING RAMA9 enter buddhist priesthood 8CM COPPER COIN

ชื่อเหรียญ ทรงผนวชรุ่นบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550
ส่วนประกอบ: ทองแดง
น้ำหนัก:
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 8 เซ็นติเมตร
จำนวนผลิต: 2,000 เหรียญ

2007 KING RAMA9 enter buddhist priesthood 8CM COPPER COIN
Component: Copper
Weight :
Diameter : 8 cm.
Mintage : 2,000 pcs.

ราคาวันสั่งจอง
4 ตุลาคม 2550
4 Oct. 2007
บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท
First Price: US $ 111.11

31 ธค. 2559
31 Dec. 2016
ราคาซื้อขาย
ราคา 45,000บาท + ค่าส่ง ฟรี = 45,000บาท
Price US $ 1,250 + Shipping Free = US $ 1,250

วัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวช ปี 2550

    1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่รัชกาลที่9
ทรงพระกรุณาโปรดให้ วัดบวรนิเวศวิหารสร้าง
เหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508
โดยมีข้อความด้านหลังว่า
"เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทอง บวรนิเวศ ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘
ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"
    2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออก
ทรงพระผนวช
    3. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะของพสกนิการพุทธศาสนิกชน
ในการที่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ผู้ทรงเป็นอัครพทุธศาสนูปถัมภก
เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
    4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาค
สมทบบูรณปฏิสงขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
    5. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชน
จะได้มีเหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวชเป็นที่ระลึก
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร
ก่อพระฤกษ์สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2334
ในสมัยรัชกาลที่3 ดำเนินการก่อสร้างมาโดยลำดับ
แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคูหาภายใน
กลางคูหาประดิษฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และมีพระเจดีย์ กาไหล่ทองประดิษฐานอยู่โดยรอบอีก 4 องค์ 
ด้านตะวันตก คือ พระไพรีพินาศเจดีย์
ด้านใต้ คือ พระบรมราชานุสรณ์ พระชนมพรรษา 5 รอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อีก 2 องค์ ไม่ปรากฏพระประวัติ 
บนลานด้านทักษิณชั้น 2
ด้านเหนือประดิษฐานเก๋งพระไพรีพินาศ
ด้านตะวันออกมีซุ้มปรางค์ประดิษฐาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2508 รัชกาลที่9
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระเจดีย์
หล่อพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ทรงเจิมแผ่นศิลาปฐมฤกษ์
ที่จะผนึกเปลี่ยนผนังหินอ่อนพระอุโบสถ
เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่น
ข้าราชการเวียนเทียนสมโภชพระเจดีย์ที่ได้บูรณะใหม่

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึก
โดยมีข้อความด้านหลังว่า
"เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ 29 สิงหาคม 2508
ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา
และวัดบวรนิเวศวิหาร
โปรดให้คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
รัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูป ภ.ป.ร.
และเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกในการบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รายละเอียดวัตถุมงคล

1. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อนวโลหะ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
จำนวน 89 องค์
บริจาคบูชาองค์ละ300,000 บาท

2. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
จำนวน 589 องค์
บริจาคบูชาองค์ละ35,000 บาท

3. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 8 เซนติเมตร
จำนวน 2,000 เหรียญ
บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

4. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ น้ำหนัก 25 กรัม ขนาด 3 เซนติเมตร
จำนวน 2,500 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 40,000 บาท

5. เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน ขนาด 3 เซนติเมตร
จำนวน 5,000 เหรียญ
บริจาคบูชาเหรียญละ3,000 บาท

6. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร
จำนวน 1,890,000 เหรียญ
บริจาคบูชาเหรียญละ 100 บาท

7. เหรียญทรงผนวช เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 เซนติเมตร
จำนวน 2,589 เหรียญ
บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

8. พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระผนวช ขนาด 55 * 80 เซนติเมตร
บริจาคบูชาเหรียญละ300 บาท

ทั้งนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก
วันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

กำหนดรับบริจาคบูชา วันที่ 4 ตุลาคม 2550
ผู้บริจาคบูชาต้องชำระเงินครบตามจำนวนในวันบริจาคสั่งจอง
และติดต่อรับสิ่งมงคลสักการะ ณ สถานที่บริจาค
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550เป็นต้นไป

สถานที่บริจาคบูชา สำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์
พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ข้างพระอุโบสถ)
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกวัน)

แหล่งข้อมูล

เหรียญ10บาทพระเทพฯพศ2534พระชนมายุ36พรรษา1991Princess Sirindhorn THE AGE OF 36YEARS 10BAHT COINเหรียญ10บาทพระเทพฯพศ2534พระชนมายุ36พรรษา1991Princess Sirindhorn THE AGE OF 36YEARS 10BAHT COIN
31/12/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เหรียญ10บาทพระเทพฯพศ2534พระชนมายุ36พรรษา1991Princess Sirindhorn THE AGE OF 36YEARS 10BAHT COIN

ชื่อเหรียญ ฉลองพระชนมายุ36พรรษา 2เมษายน2534
ส่วนประกอบ: ทองแดง-นิกเกิล
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต: 800,000 เหรียญ

36th Birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Component: Copper - Nickel
Weight : 15 g.
Diameter : 32 mm.
Mintage : 800,000 pcs.

29 Oct. 2016
29 ตค. 2559
ราคาซื้อขาย
Price US $ 1.72 + Shipping US $ 1.43 = US $ 3.15
ราคา 60บาท + ค่าส่ง 50บาท = 110บาท

36th Birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
เหรียญ: ที่ระลึก
ชนิดราคา: 10 บาท
ประกาศใช้: พศ. 2534
โรงกษาปณ์: สำนักกษาปณ์ ปทุมธานี
ส่วนประกอบ: ทองแดง-นิกเกิล
แนวพลิกเหรียญ: O
สันขอบ: เฟือง
ลักษณะ: กลม
ขอบ: ยกขอบ ไม่มีการตกแต่ง ทั้งสองด้าน
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต: 800,000 เหรียญวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหรียญ10บาทร5ร9พศ2530 100ปีรรนายร้อยพระจุลจอมเกล้า1987KING RAMA5 RAMA9 CHULACHOMKLAO MILITARY ACADEMY 10BAHT COINเหรียญ10บาทร5ร9พศ2530 100ปีรรนายร้อยพระจุลจอมเกล้า1987KING RAMA5 RAMA9 CHULACHOMKLAO MILITARY ACADEMY 10BAHT COIN
29/12/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เหรียญ10บาทร5ร9พศ2530 100ปีรรนายร้อยพระจุลจอมเกล้า1987KING RAMA5 RAMA9 CHULACHOMKLAO MILITARY ACADEMY 10BAHT COIN

ชื่อเหรียญ 100ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส่วนประกอบ: นิกเกิล
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต: 300,000 เหรียญ

100th ANNIVERSARY OF CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY
NICKEL
Weight : 15 g.
Diameter : 32 mm.
Mintage : 300,000 pcs.

29 ตค. 2559
29 Oct. 2016
ราคาซื้อขาย
ราคา 170บาท + ค่าส่ง 50บาท = 220บาท
Price US $ 4.87 + Shipping US $ 1.43 = US $ 6.30

ชื่อเหรียญ 100ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า5สิงหาคม2530
ชนิดราคา 10บาท
ประกาศใช้ พศ 2530
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  ราคาเท่าหน้าเหรียญ
โรงกษาปณ์: สำนักกษาปณ์, ปทุมธานี
ส่วนประกอบ: นิกเกิล
สันขอบ: เฟือง
แนวพลิกเหรียญที่ระลึก O
ลักษณะ: กลม ยกขอบ ไม่มีการตกแต่ง ทั้งสองด้าน
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนผลิต: 300,000 เหรียญเหรียญ10บาทเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พศ2522สำเร็จการศึกษา1979Princess Chulabhorn graduated 10BAHT COINเหรียญ10บาทเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พศ2522สำเร็จการศึกษา1979Princess Chulabhorn graduated 10BAHT COIN
28/12/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เหรียญ10บาทเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พศ2522สำเร็จการศึกษา1979Princess Chulabhorn graduated 10BAHT COIN

ชื่อเหรียญ สำเร็จการศึกษา2522
ส่วนประกอบ: นิกเกิล
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนเหรียญ: 1,196,000 เหรียญ

NICKEL
Weight : 15 g.
Diameter : 32 mm.
Mintage : 1,196,000 pcs.

29 ตค. 2559
29 Oct. 2016
ราคาซื้อขาย
ราคา 60บาท + ค่าส่ง 50บาท = 110บาท
Price US $ 1.72 + Shipping US $ 1.43 = US $ 3.15

ชื่อเหรียญ สำเร็จการศึกษา2522
ชนิดราคา 10บาท
ประกาศใช้ พศ 2522
ลักษณะการจ่ายแลก: เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
โรงกษาปณ์: สำนักกษาปณ์, ปทุมธานี, ประเทศไทย
ส่วนประกอบ: นิกเกิล
สันขอบ: เฟือง
แนวพลิกเหรียญ  O
ลักษณะ: กลม
ขอบ: เฟือง
น้ำหนัก: 15 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มิลลิเมตร
จำนวนเหรียญ: 1,196,000 เหรียญ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหรียญนี้เป็นเหรียญแรกที่มีชนิดราคา 2 บาท ออกใช้ในรัชกาลที่ 9
ด้านหน้า เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ทรงเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ครึ่งพระองค์
ผินพระพักตร์เฉียงซ้าย
ริมขอบซ้ายข้อความว่า "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ"
ริมขอบขวาข้อความว่า "ประเทศไทย"
ด้านหลัง เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค อยู่ในวงกรอบ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรูปพระพิรุณมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๔๘๖"
ริมขอบบนมีข้อความว่า
"เฉลิมพระเกียรติทรงสำเร็จการศึกษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒"
ล่างมีข้อความบอกราคา 10บาทมอเตอร์เดรนนํ้าทิ้งทำงานตลอดเครื่องซักผ้าSAMSUNG11Kรุ่นWA13R3 MOTOR DRAIN NON STOPมอเตอร์เดรนนํ้าทิ้งทำงานตลอดเครื่องซักผ้าSAMSUNG11Kรุ่นWA13R3 MOTOR DRAIN NON STOP
29/12/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มอเตอร์เดรนนํ้าทิ้งทำงานตลอดเครื่องซักผ้าSAMSUNG11Kรุ่นWA13R3 MOTOR DRAIN NON STOP

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

อาการ มอเตอร์เดรนนํ้าทิ้งทำงานตลอด

การทำต้องระวังเรื่องสายพาน
เพราะถ้าเกิดการผิดพลาดอาจทำให้นิ้วหรือมือขาดได้ครับ

ขั้นตอนการตรวจเช็ค
ให้จับเครื่องซักผ้านอนลง
จากนั้นกดปุ่มPOWER เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นปุ่มอื่นไม่ต้องกด
แล้วดูว่ามอเตอร์เดรนน้ำทิ้งทำงานหรือไม่
ถ้าไม่ทำงานมันจะอยู่เฉย
แต่ถ้าทำงานมันจะดึงคันเกียร์ออก
พร้อมดึงลูกยางปิดน้ำทิ้งเพื่อให้น้ำไหลทิ้งออกมาที่ท่อน้ำทิ้ง
 
ถ้ามอเตอร์เดรนน้ำทิ้งไม่ทำงานก็แสดงว่าเป็นที่มีอะไรมาอุดลูกยาง
ทำให้ปิดไม่สนิท ก็ให้ถอดท่อน้ำทิ้งออก
แล้วใช้คีมดึงสิ่งแปลกปลอมออกมาเช่นเหรียญ ขอบยกทรงออก
หรือมีตะกรันมาเกาะที่ลูกยางทำให้ปิดน้ำไม่สนิท
ก็ให้ถอดลูกยางออกมาทำความสะอาด

ถ้ามอเตอร์เดรนน้ำทิ้งทำงานในขณะที่กดปุ่มPOWERเพียงปุ่มเดียว
ก็แสดงว่า ไตรแอกเดรนน้ำทิ้งช็อทที่ขาT2กับT1
หรือไอซีULN2003ช็อทที่ขาOUTPUTขา14ลงกราวด์ขา8
หรือ MCUช็อท
ถ้าซ่อมได้ก็ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน
ถ้าซ่อมไม่ได้ให้ซื้อแผงบอร์ดควบคุมมาเปลี่ยนก็เป็นเสร็จเรียบร้อย

คลิปที่เกี่ยวข้อง