วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เทคนิคเทโลชันที่เทไม่ออกให้ออกได้อย่างง่ายดายและน่าใช้มากขึ้นแหล่งรวมของถูก ชำระเงินปลายทางได้


เทคนิคเทโลชันที่เทไม่ออกให้ออกได้อย่างง่ายดายและน่าใช้มากขึ้น
30/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคเทโลชันที่เทไม่ออกให้ออกได้อย่างง่ายดายและน่าใช้มากขึ้น

สาเหตุที่ผมต้องใช้เพราะยุงกัดขาผมในขณะขับรถ

ตัวย่อMFG,MFD,EXP, EXD, BB หรือ BBE คืออะไร

MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date
หมายถึงวันที่ผลิต

EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date
หมายถึงวันหมดอายุ

BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End
หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543
เรื่องฉลากอาหากำหนดให้อาหารทุกชนิด
ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้น
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัย
ที่ประกอบด้วยวันที่ผลิต/หมดอายุ
วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ
แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า
หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำ

หมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ
หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี
ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร
หลังจากเลยวันที่ระบุไปแล้ว
รสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง
แต่จะไม่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย
จึงยังบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย
แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้
และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่ง
ก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย
หมายความว่าถ้าเลยวันที่ระบุก็ห้ามกินนั่นเองจะได้ไม่งง

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!โลชัน ตอน2 เทคนิคเทโลชันที่ใกล้หมดให้ออกง่ายและน่าใช้มากขึ้น

โลชัน ตอน2 เทคนิคเทโลชันที่ใกล้หมดให้ออกง่ายและน่าใช้มากขึ้น
30/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
โลชัน ตอน2 เทคนิคเทโลชันที่ใกล้หมดให้ออกง่ายและน่าใช้มากขึ้น

สาเหตุที่ผมต้องใช้เพราะยุงกัดขาผมในขณะขับรถ

ตัวย่อMFG,MFD,EXP, EXD, BB หรือ BBE คืออะไร

MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date
หมายถึงวันที่ผลิต

EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date
หมายถึงวันหมดอายุ

BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End
หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543
เรื่องฉลากอาหากำหนดให้อาหารทุกชนิด
ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้น
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัย
ที่ประกอบด้วยวันที่ผลิต/หมดอายุ
วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ
แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า
หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำ

หมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ
หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี
ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร
หลังจากเลยวันที่ระบุไปแล้ว
รสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง
แต่จะไม่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย
จึงยังบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย
แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้
และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่ง
ก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย
หมายความว่าถ้าเลยวันที่ระบุก็ห้ามกินนั่นเองจะได้ไม่งง

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!อ่านฉลากการใช้งานโลชันจอนสัน Johnson และสาเหตุที่ผมต้องใช้

อ่านฉลากการใช้งานโลชันจอนสัน Johnson และสาเหตุที่ผมต้องใช้
30/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
อ่านฉลากการใช้งานโลชันจอนสัน Johnson และสาเหตุที่ผมต้องใช้

สาเหตุที่ผมต้องใช้เพราะยุงกัดขาผมในขณะขับรถ

ตัวย่อMFG,MFD,EXP, EXD, BB หรือ BBE คืออะไร

MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date
หมายถึงวันที่ผลิต

EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date
หมายถึงวันหมดอายุ

BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End
หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543
เรื่องฉลากอาหากำหนดให้อาหารทุกชนิด
ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้น
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัย
ที่ประกอบด้วยวันที่ผลิต/หมดอายุ
วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ
แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า
หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำ

หมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ
หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี
ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร
หลังจากเลยวันที่ระบุไปแล้ว
รสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง
แต่จะไม่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย
จึงยังบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย
แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้
และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่ง
ก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย
หมายความว่าถ้าเลยวันที่ระบุก็ห้ามกินนั่นเองจะได้ไม่งง

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!
โลชัน ตอน1 อ่านฉลากการใช้งานและสาเหตุที่ผมต้องใช้

โลชัน ตอน1 อ่านฉลากการใช้งานและสาเหตุที่ผมต้องใช้
30/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
โลชัน ตอน1 อ่านฉลากการใช้งานและสาเหตุที่ผมต้องใช้

สาเหตุที่ผมต้องใช้เพราะยุงกัดขาผมในขณะขับรถ

ตัวย่อMFG,MFD,EXP, EXD, BB หรือ BBE คืออะไร

MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date
หมายถึงวันที่ผลิต

EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date
หมายถึงวันหมดอายุ

BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End
หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543
เรื่องฉลากอาหากำหนดให้อาหารทุกชนิด
ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้น
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัย
ที่ประกอบด้วยวันที่ผลิต/หมดอายุ
วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ
แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า
หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำ

หมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ
หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี
ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร
หลังจากเลยวันที่ระบุไปแล้ว
รสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง
แต่จะไม่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย
จึงยังบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย
แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้
และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่ง
ก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย
หมายความว่าถ้าเลยวันที่ระบุก็ห้ามกินนั่นเองจะได้ไม่งง

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Johnson เบบี้โลชั่น 500มล แพ็คคู่Johnson เบบี้โลชั่น 500มล แพ็คคู่
28/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
Johnson เบบี้โลชั่น 500มล แพ็คคู่

สินค้าถูก ชำระเงินปลายทางได้สินค้าถูก ชำระเงินปลายทางได้
แหล่งรวมของถูก สินค้าชำระเงินปลายทางได้แหล่งรวมของถูก สินค้าชำระเงินปลายทางได้


แหล่งรวมสินค้าราคาถูก ชำระเงินปลายทางได้แหล่งรวมสินค้าราคาถูก ชำระเงินปลายทางได้

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เทคนิคประหยัดนํ้าชักโครก100เปอร์เซ็นท์

เทคนิคประหยัดนํ้าชักโครก100เปอร์เซ็นท์ 
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคประหยัดนํ้าชักโครก100เปอร์เซ็นท์ ชักโครก ตอน6 เทคนิคประหยัดนํ้าฃักโครก100เปอร์เซ็นท์แหล่งรวมของราคาถูก ชำระเงินปลายทางได้


ชักโครก ตอน6 เทคนิคประหยัดนํ้าฃักโครก100เปอร์เซ็นท์
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน6 เทคนิคประหยัดนํ้าฃักโครก100เปอร์เซ็นท์
เทคนิคเอานัทชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้

เทคนิคเอานัทชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคเอานัทชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้
ชักโครก ตอน5 เทคนิคเอานัทชุดฝากบตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้แหล่งรวมของราคาถูก ชำระเงินปลายทางได้


ชักโครก ตอน5 เทคนิคเอานัทชุดฝากบตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน5 เทคนิคเอานัทชุดฝากบตัวใหญ่ออกในกรณีประแจคอม้าจับไม่ได้เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก

เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก

ชักโครก ตอน4 เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก

ชักโครก ตอน4 เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน4 เทคนิคกดคันโยกครั้งเดียวปล่อยนํ้าจนหมดโถชักโครก

เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หายแหล่งรวมของราคาถูก ชำระเงินปลายทางได้


เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หาย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หาย
เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หาย

เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หาย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดไม่หายชักโครก ตอน3 นํ้าไหลลงชักโครกไม่หยุดเปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกไม่หาย

ชักโครก ตอน3 นํ้าไหลลงชักโครกไม่หยุดเปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกไม่หาย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน3 นํ้าไหลลงชักโครกไม่หยุดเปลี่ยนยางฝากบหรือยางลิ้นชักโครกไม่หาย

เปลี่ยนยางถ้วยหรือยางกันกระแทกชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดสำเร็จ

เปลี่ยนยางถ้วยหรือยางกันกระแทกชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดสำเร็จ
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนยางถ้วยหรือยางกันกระแทกชักโครกอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดสำเร็จ
เปลี่ยนชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกทั้งชุดอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดไม่หาย

เปลี่ยนชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกทั้งชุดอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดไม่หาย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนชุดฝากบหรือชุดลิ้นชักโครกทั้งชุดอาการนํ้าไหลลงโถไม่หยุดไม่หาย

ชักโครก ตอน2 นํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดเปลี่ยนฝากบหรือลิ้นชักโครกทั้งชุดไม่หาย

ชักโครก ตอน2 นํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดเปลี่ยนฝากบหรือลิ้นชักโครกทั้งชุดไม่หาย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน2 นํ้าไหลลงโถส้วมไม่หยุดเปลี่ยนฝากบหรือลิ้นชักโครกทั้งชุดไม่หาย

ชักโครก ตอน1 นํ้าไหลเข้าโถส้วมไม่หยุดยางถ้วยเสีย

ชักโครก ตอน1 นํ้าไหลเข้าโถส้วมไม่หยุดยางถ้วยเสีย
26/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชักโครก ตอน1 นํ้าไหลเข้าโถส้วมไม่หยุดยางถ้วยเสีย


วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ของใช้ของใช้


Johnson เบบี้โลชั่น 500มล แพ็คคู่


SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 200 มล


SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 400 มล

SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 200 มล
SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 400 มล