วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

Vp Vp-p Vrms Vrip คืออะไร
Vp Vp-p Vrms Vrip คืออะไร
2/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
Vp Vp-p Vrms Vrip คืออะไร

Vp-p คือ แรงดันไฟฟ้า พีค-ทู-พีค (ยอดถึงยอด)
Vp คือ แรงดันไฟฟ้า 1พีค (คิดแค่ยอดคลื่นเดียว)
Vp-p = 2 Vp

Vrms = 0.707 Vp
Vrms = 0.3535 Vp-p

Vrip = ไฟกระแสตรง ทีมีการกระเพื่อม
ยอดบนของการกระเพื่อม กับยอดล่างของการกระเพื่อม
เรียกว่า Vp-p เช่นกัน แต่การคิดค่าจะต่าง กับคลื่นรูปไซน์

Vrms คืออะไร
RMS ย่อมาจาก Root mean square แปลว่า ค่าเฉลี่ยกำลัง2
เช่น คลื่นรูปไซน์ เช่น ไฟบ้าน 220VAC
เมื่อวัดด้วยมิเตอร์เข็มหรือดิจิตอล ไฟบ้านจะได้ 220 VAC
ถ้าวัดด้วยสโคป จะเห็นเป็นรูปสัญญาณ
จากยอดบนถึงยอดล่าง เรียกว่า Vp-p
ค่าที่ได้จะมากกว่าการวัดด้วยมิเตอร์เข็มหรือดิจิตอล
ประมาณ 2.828 เท่า เช่น
220VAC * 2.828 = 622 Vp-p หรือ 311 Vp

ถ้าไฟ 220VAC ผ่านไดโอดที่ยอมให้ไฟไหลผ่านทางเดียว
ก็จะได้ คลื่นยอดเดียว เรียกว่า Vp
และเมื่อวัดด้วยมิเตอร์ ก็จะได้ไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 1.414เท่า
คือ 220VAC * 1.414 = 311 VDC
หรีอนำค่า 220VAC / 0.707 = 311 VDC เช่นกัน

สรุป
Vp คือ คลื่นยอดเดียว จะเป็นซีกบวก หรือซีกลบก็ได้
Vp-p คือ ยอดถึงยอด หมายถึงซีกบวก และ ซีกลบ

Vrms คือ การวัดด้วย มิเตอร์เข็มหรือดิจิตอล
ค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ย  เนื่องจากไม่สามารถเห็นสัญญานเหมือนสโคป
ถ้าวัดไฟAC ค่าที่วัดได้จะน้อยกว่าสโคป ประมาณ 2.828 เท่า
ถ้าวัดไฟDC ค่าที่วัดได้จะเท่ากับสโคป เช่น
ไฟ 220 VAC เมื่อผ่านไดโอดมาแล้ว
จะเป็นไฟกระแสตรง วัดได้ 311 VDC ทั้งมิเตอร์และสโคปนั่นเอง
แต่ต้องต่อC เพื่อเก็บประจุด้วย ถ้าไม่มีจะวัดไฟไม่ได้
เนื่องจากมีริปเปิล หรือไฟกระเพื่อมมากเกินไปนั่นเอง

และเมื่อใช้มิเตอร์วัดไฟACได้เท่าไร
เมื่อผ่านไดโอดมา แรงไฟDC ก็จะมากกว่า AC ประมาณ1.414 เท่าไม่มีความคิดเห็น: