วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย

C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย
20/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย

//==================================                       
//             LED SHIFT                                        
//==================================
//CRYSTAL 12MHZ

#include <REGX51.H>

void DELAY_MS(unsigned int TIME)
{
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<TIME;i++)
        for(j=0;j<123;j++);//MODIFY TIME THIS ROW
}
                                                                     
void main (void)       
{                                                                               
unsigned char LED=0x01; //0000 0001
while (1)               //0000 0010                                               
{                       //0000 0100                                                
        P0 = LED;             //0000 1000                                          
        DELAY_MS(500);            //0001 0000
        LED <<= 1;            //0010 0000
                              //0100 0000  
        if (LED ==0x00)       //1000 0000
        LED = 0x01;           //0000 0000
}
}
ไม่มีความคิดเห็น: