วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN

การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN
26/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN


รายการอุปกรณ์
/////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Keypad.h>

//2dimension array save the keypad characters
char KEY[4][4] =
{
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte ROW[4]={9, 8, 7, 6};//CONNECT ROW PINOUTS OF KEYPAD
byte COL[4]={5, 4, 3, 2};//CONNECT COLUMN PINOUTS OF KEYPAD

/*In code, use Keypad class provided by the Keypad library to operate keypad. The following is to
instantiate a keypad object, and the last two parameter represents the number of the row and column of the
keypad*/
Keypad KPAD=Keypad(makeKeymap(KEY),ROW,COL,4,4);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);//INITIALIZE SERIAL PORT. SET BAUD RATE 9600
 Serial.println("TEST KEYPAD!");//PRINT "TEST KEYPAD!"
}

void loop()
{
char PRESS = KPAD.getKey();
if (PRESS)
{
 Serial.print(PRESS);
}
}
ไม่มีความคิดเห็น: