วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ARDUINO #500 INPUT OUTPUT ANALOG ไฟวิ่งกระพริบปรับความเร็วได้

ARDUINO #500 INPUT OUTPUT ANALOG ไฟวิ่งกระพริบปรับความเร็วได้
28/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO #500 INPUT OUTPUT ANALOG ไฟวิ่งกระพริบปรับความเร็วได้

int LED [] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};//ARRAY
int VR = A5;//ANALOG
int VAL = analogRead(VR);//ANALOG
const int SW =  8;//SWICH

void setup() {
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    pinMode (LED[i], OUTPUT);//OUTPUT
   
    pinMode(SW, INPUT_PULLUP);//SWICH,INPUTPULLUP
}

void loop() {
  if (digitalRead(SW) == HIGH) {     //SWICH
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      VAL = analogRead(VR);//ANALOG
      digitalWrite (LED[i], 1);//OUTPUT
      delay(VAL);//MILLISECONDS
    }
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
      VAL = analogRead(VR);//ANALOG
      digitalWrite (LED[i], 0);//OUTPUT
      delay(VAL);//MILLISECONDS
    }
  }
  if (digitalRead(SW) == LOW) {               //SWICH
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      VAL = analogRead(VR);//ANALOG
      digitalWrite (LED[i], 1);

    }
    delay(VAL);
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      VAL = analogRead(VR);//ANALOG
      digitalWrite (LED[i], 0);//OUTPUT

    }
    delay(VAL);//MILLISECONDS
  }

ไม่มีความคิดเห็น: